INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU I RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000866430
Numer REGON: 387369604
Numer NIP: 6040220604
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-10-16
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/18827/23/843]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU BIZNESU I RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość KOLBUDY2020-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLBUDY ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 83-050 poczta KOLBUDY kraj POLSKA 2020-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.20202020-10-26 do dziś
209.10.2023, ZMIANA § 4, § 132023-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA2020-10-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 PLN2020-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKI2022-01-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ2022-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKI2022-01-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA2020-10-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2020-10-26 do dziś
269 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-10-26 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-10-26 do dziś
472 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-10-26 do dziś
574 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-26 do dziś
685 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-10-26 do dziś
785 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-26 do dziś
818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2023-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2022 okres OD 26.10.2020 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
2data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.10.2020 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów