ORSTED POLSKA OF SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000866234
Numer REGON: 387376840
Numer NIP: 5272939685
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-03-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12527/22/111]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaORSTED POLSKA OF SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 73 kod pocztowy 00-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.09.2020 R., REP. A NR 4312/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-10-23 do dziś
217.12.2020 R., REP. A NR 13674/2020, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 UST. 1, §2 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2021-01-15 do dziś
38 MARCA 2022 R.; REPERTORIUM A NR 2421/2022, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI MAGDALENA ZIELIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. CHOPINA 18 LOK. 4, KONIN, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCIU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORSTED WIND POWER A/S2021-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800 ZŁOTYCH2022-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3101867952022-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000021374 2022-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800 ZŁOTYCH2022-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5600,00 ZŁ2021-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, KAŻDORAZOWO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - DYREKTORA A ORAZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - DYREKTORA B.2022-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZOWSKI2022-03-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR B2022-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŃSKI2022-03-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ MIKOŁAJ2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR B2022-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANIEWSKA BOLESTA2022-03-08 do dziś
2. ImionaAGATA ADELA2022-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR A2022-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUTSCH2021-05-20 do dziś
2. ImionaMICHAEL2021-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR A2022-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-20 do dziś
52. ImionaAGATA ADELA2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-23 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-23 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-23 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-23 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-10-23 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-23 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-23 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-10-23 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów