BUMA DEVELOPMENT 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000866174
Numer REGON: 387364647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-05-28
Sygnatura akt[RDF/294379/21/481]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMA DEVELOPMENT 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WADOWICKA nr domu 6 WEJ. 11 kod pocztowy 30-415 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.08.2020R., REP. A NR 8652/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW2020-10-26 do dziś
203.12.2020 R., REP. A NR 12171/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA LUDŹMIERSKI, BOCHENEK-PEREK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 14/24, 30-305 KRAKÓW - ZMIANA § 52020-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIOVANNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1212258282020-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.505.000 ZŁ2020-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2505000,00 ZŁ2020-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2021-01-21 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ MACIEJ2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZA2021-01-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORECKI2020-10-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-26 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-10-26 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-10-26 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-26 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-10-26 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-10-26 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-10-26 do dziś
874 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-10-26 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2021 okres OD 25.08.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.08.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.08.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów