BUDOCENTRUM OSTRÓDA NIERUCHOMOŚCI, BARBARA KORZUS, JOANNA KORZUS-OLESZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000865968
Numer REGON: 387346974
Numer NIP: 7412157967
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/11499/20/982]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOCENTRUM OSTRÓDA NIERUCHOMOŚCI, BARBARA KORZUS, JOANNA KORZUS-OLESZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2020-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2020-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓDA ulica UL. OLSZTYŃSKA nr domu 24 kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.10.2020R.2020-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZUS2020-10-22 do dziś
2. ImionaBARBARA AGNIESZKA2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZUS OLESZKIEWICZ2020-10-22 do dziś
2. ImionaJOANNA KRYSTYNA2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2020-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZUS2020-10-22 do dziś
2. ImionaBARBARA AGNIESZKA2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZUS OLESZKIEWICZ2020-10-22 do dziś
2. ImionaJOANNA KRYSTYNA2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-22 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-22 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-10-22 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-10-22 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-10-22 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-10-22 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-10-22 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-10-22 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów