ASTEN MANUFACTURING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000865862
Numer REGON: 387380646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/37018/20/49]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEN MANUFACTURING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CIUPAGI nr domu 1 kod pocztowy 03-016 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, REP. A NR 3142/2020.2020-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZOWSKI2020-10-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁOTYCH2020-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDEK2020-10-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2020-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZOWSKI2020-10-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDEK2020-10-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-10-26 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-10-26 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-10-26 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-10-26 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-26 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-10-26 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-10-26 do dziś
881 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-10-26 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów