TAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000865366
Numer REGON: 123091697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-05-06
Sygnatura akt[RDF/600469/24/795]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STARE WIŚLISKO nr domu 65D kod pocztowy 31-979 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.08.2020R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MATEUSZ PAZDAN ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA ZARZYCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZARZYCKI, SABINA IŁOWSKA S.C. W KRAKOWIE, REP. A NR 16200/2020.2020-10-21 do dziś
223.07.2021, REPERTORIUM A NR 252/2021, NOT. MATEUSZ PAZDAN KANC. NOT. W KRAKOWIE UL. ZAMKNIĘTA NR 10 LOK. 1.11 ZMIANA PAR. 52021-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ - TAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (KRS 0000506886) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 KSH. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZOSTAŁA PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI TAMP SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 SIERPNIA 2020 R.2020-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTAMP, SPÓŁKA AKCYJNA2020-10-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000506886 2020-10-21 do dziś
5. Numer REGON1230916972020-10-21 do dziś
6. Numer NIP67831506112020-10-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZEWSKI2020-10-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 596 000,00 ZŁ2020-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZEWSKI2021-08-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 196.000,00 ZŁ2021-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ2021-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1584000,00 ZŁ2020-10-21 do dziś
2200000,00 ZŁ2021-08-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZEWSKI2020-10-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZEWSKI2020-10-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-21 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-21 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-10-21 do dziś
417 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2020-10-21 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-10-21 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-21 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-10-21 do dziś
894 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-21 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
2data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3data złożenia 19.04.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-04-19 do dziś
4data złożenia 06.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-04-19 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2021-08-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI M.M. DRUK SERWIS SP. Z O.O. PRZEZ WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI I PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TAMP SP. Z O.O., 23.07.2021, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TAMP SP. Z O.O.2021-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów