EMPRESA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000865318
Numer REGON: 387315407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397717/22/637]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRESA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2021-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. BRACKA nr domu 6 nr lokalu 10 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2021-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.10.2020 R.2020-10-16 do dziś
211.03.2021R. ZMIENIONO: §3,§4,§5,§62021-03-12 do dziś
325.06.2021 R. ZMIENIONO §5 I §62021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIK2020-10-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 340000,00 ZŁ2021-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERSKI2020-10-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ TADEUSZ2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 940000,00 ZŁ2021-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1280000,00 ZŁ2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIK2020-10-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERSKI2020-10-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ TADEUSZ2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-10-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-16 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-10-16 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-10-16 do dziś
581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-10-16 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2021 okres OD 16.10.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
2data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.10.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów