SINGLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000865258
Numer REGON: 387505898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/13080/20/790]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSINGLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2020-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. ZYGMUNTA STAREGO nr domu 26 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2020 R. - REP.A. NR 6028/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH2020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINGLE HOLDING GMBH2020-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPORK2020-11-13 do dziś
2. ImionaFRANK2020-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGROSSMANN2020-11-13 do dziś
2. ImionaJOCHEN GERHARD2020-11-13 do dziś
21. NazwiskoHAPKA2020-11-13 do dziś
2. ImionaBRIGITTE2020-11-13 do dziś
31. NazwiskoTALAAT2020-11-13 do dziś
2. ImionaTAMER NASR2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-11-13 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-11-13 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-11-13 do dziś
427 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-11-13 do dziś
528 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2020-11-13 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-11-13 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-11-13 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-13 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów