A&K WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000864115
Numer REGON: 387284144
Numer NIP: 5492460430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504730/23/542]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA2020-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość GROJEC2020-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GROJEC ulica UL. KÓŁKOWA nr domu 1 kod pocztowy 32-615 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 2020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 R.2020-10-13 do dziś
204.03.2021R REP. A NR 1249/2021 NOTARIUSZ ŁUKASZ BIESA , KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH ZMIANA: § 62021-04-28 do dziś
301.02.2022 R. - ZMIANA PREAMBUŁY ORAZ § 10; - DODANIE PKT C W § 6 UST. 12022-03-16 do dziś
402.05.2022 R. ZOSTAŁA ZMIENIONA PREAMBUŁA, § 6, § 9, § 102022-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2020-10-13 do dziś
2. ImionaKAROL WŁADYSŁAW2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-03-16 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE WSPÓLNIK NIEPOZBAWIONY PRAWA REPREZENTACJI SPÓŁKI2020-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-03-16 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2020-10-13 do dziś
2. ImionaKAROL WŁADYSŁAW2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-10-13 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-10-13 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-13 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-13 do dziś
547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 13.10.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-09-012022-09-13 do dziś
2. Tbd2023-04-012023-04-20 do dziś