GT GOLONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-31 godz. 04:34:32
Numer KRS: 0000864058
Numer REGON: 386430201
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/8471/20/622]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT GOLONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat BUSKI gmina BUSKO-ZDRÓJ miejscowość BUSKO-ZDRÓJ2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość BUSKO-ZDRÓJ ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 54 kod pocztowy 28-100 poczta BUSKO-ZDRÓJ kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.09.2020 R., REP. A 3380/2020, NOTARIUSZ BARBARA MIZIOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BUSKU-ZDROJU, UL. KOŚCIUSZKI 34.2020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale07.09.2020 R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI DARIUSZ GOLONKA CENTRUM OBSŁUGI SAMOCHODÓW „GOLONKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ GT GOLONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REP. A 3380/2020, NOTARIUSZ BARBARA MIZIOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BUSKU-ZDROJU, UL. KOŚCIUSZKI 34.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDARIUSZ GOLONKA CENTRUM OBSŁUGI SAMOCHODÓW „GOLONKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-10-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000847214 2020-10-08 do dziś
5. Numer REGON3864302012020-10-08 do dziś
6. Numer NIP65519804572020-10-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT GOLONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3838725592020-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000794646 2020-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaURSZULA EWA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej33 000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego33 000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego33 000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaIZABELA EWA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej33 000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego33 000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego33 000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAROSŁAW2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej33 000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego33 000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego33 000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT GOLONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3838725592020-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000794646 2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-10-08 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-08 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-08 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-08 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2020-10-08 do dziś
646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2020-10-08 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-08 do dziś
849 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-10-08 do dziś
952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów