LOG SŁUBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000864051
Numer REGON: 387248668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/33970/20/392]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLOG SŁUBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ZWYCIĘSKA nr domu 41 kod pocztowy 53-033 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.09.2020 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 39/5, REP. A NR 4266/2020.2020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ FRANCISZEK2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900 ZŁ (DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWAN2020-10-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650 ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650 ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWICZ2020-10-08 do dziś
2. ImionaLESZEK WŁODZIMIERZ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, W KTÓRYM DO ZARZĄDU SPÓŁKI POWOŁANY ZOSTAŁ TYLKO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO W ZARZĄDZIE FUNKCJI). W ODMIENNYM PRZYPADKU SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKARWAN2020-10-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
21. NazwiskoKOPROWICZ2020-10-08 do dziś
2. ImionaLESZEK WŁODZIMIERZ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-10-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-10-08 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-08 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-08 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-08 do dziś
564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-08 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-08 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-08 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów