HEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000864037
Numer REGON: 387108192
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/15919/20/203]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3871081922020-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat TARNOBRZEG gmina TARNOBRZEG miejscowość TARNOBRZEG2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOBRZEG ulica UL. STANISŁAWA JACHOWICZA nr domu 12 kod pocztowy 39-400 poczta TARNOBRZEG kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.09.2020R., REP. A NR 7138/2020, NOTARIUSZ FABIAN WAWRZYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDZY2020-10-08 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZKIEWICZ2020-10-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2020-10-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROWAR TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680544042020-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000691621 2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIRSKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaKINGA BARBARA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZKOWIEC2020-10-08 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANOPIO TRADE S.R.O. Z SIEDZIBĄ W OSTRAVIE (CZECHY)2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDZY2020-10-08 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2020-10-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIRSKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaKINGA BARBARA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZKOWIEC2020-10-08 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 05 Z PRODUKCJA PIWA2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-08 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-10-08 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-10-08 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-08 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-10-08 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-10-08 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów