FUNDACJA BAWMY

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863937
Numer REGON: 387233023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7993/20/500]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-10-07 do dziś
3. NazwaFUNDACJA BAWMY2020-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2020-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. BOTANICZNA nr domu 26 kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTEMAR.KATARZYNA@GMAIL.COM2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.06.2020R.2020-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH Z WYJĄTKIEM MAJĄTKOWYCH, SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 1000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANY JEST PODPIS MINIMUM DWÓCH CZŁONKÓW.2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSZKIEWICZ2020-10-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSZKIEWICZ2020-10-07 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSZKIEWICZ2020-10-07 do dziś
2. ImionaKAMIL ROMAN2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z EDUKACJA2020-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy190 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-10-07 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-07 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-07 do dziś
484 12 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-10-07 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-07 do dziś
690 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2020-10-07 do dziś
787 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2020-10-07 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-10-07 do dziś
986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów