REMEDI PRAKTYKA LEKARSKO-PIELĘGNIARSKA GAJEK SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863886
Numer REGON: 387240543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/8959/20/693]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREMEDI PRAKTYKA LEKARSKO-PIELĘGNIARSKA GAJEK SPÓŁKA PARTNERSKA2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. ZŁOTA nr domu 23 kod pocztowy 25-015 poczta KIELCE kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.09.2020 R.2020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoGAJEK2020-10-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-10-08 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
2
1. NazwiskoKACZMARCZYK2020-10-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-10-08 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
3
1. NazwiskoCIEŚLICKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-10-08 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
4
1. NazwiskoCIEPIELA2020-10-08 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW MARCIN2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-10-08 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: PARTNERZY, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLICKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2020-10-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2020-10-08 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW MARCIN2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEK2020-10-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-08 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-08 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-08 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-10-08 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-10-08 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2020-10-08 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów