C GRABOWSKI CIAPUTA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863859
Numer REGON: 387253468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/12255/20/963]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaC GRABOWSKI CIAPUTA SPÓŁKA JAWNA2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość MYŚLENICE ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 79A kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.08.2020R. -ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI 18.09.2020R. - ZMIENIONO § 4.2020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaMAREK2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaDAVID GERHARD2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPUTA2020-10-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPUTA2020-10-08 do dziś
2. ImionaRENATA KATARZYNA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TAKICH GRANICACH W KTÓRYCH UPRAWNIONY JEST DO PROWADZENIA JEJ SPRAW A W SZCZEGÓLNOŚCI PODPISYWANIA UMÓW HANDLOWYCH UMÓW NAJMU LOKALI OTWIERANIA I ZAMYKANIA RACHUNKÓW BAKOWYCH ZOBOWIĄZANIA LUB WYDATKI NA KWOTĘ PONAD 20000,00 ZŁ NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI I WYMAGAJĄ ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaMAREK2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2020-10-08 do dziś
2. ImionaDAVID GERHARD2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPUTA2020-10-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPUTA2020-10-08 do dziś
2. ImionaRENATA KATARZYNA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-10-08 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-10-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów