STOWARZYSZENIE „PARKING POD LIPĄ”

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863795
Numer REGON: 387249188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/15764/20/601]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-10-08 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE „PARKING POD LIPĄ”2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. WITOLDA ŚWIADKA nr domu 5 nr lokalu 33 kod pocztowy 35-310 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.09.2020R.2020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRURAK2020-10-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJA2020-10-08 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGINALSKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaEWA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEMECKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOROŃ2020-10-08 do dziś
2. ImionaROMAN2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAL2020-10-08 do dziś
2. ImionaEDWARD2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-10-08 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-08 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów