EKO BRZOZA MARCIN ROGOŻA JACEK ROGOŻA PAWEŁ PARTYKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863647
Numer REGON: 387216869
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10090/20/898]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKO BRZOZA MARCIN ROGOŻA JACEK ROGOŻA PAWEŁ PARTYKA SPÓŁKA JAWNA2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina CZERWIEŃSK miejscowość PŁOTY2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOTY ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu 19 kod pocztowy 66-016 poczta CZERWIEŃSK kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.10.2020R.2020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOŻA2020-10-06 do dziś
2. ImionaMARCIN BOLESŁAW2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOŻA2020-10-06 do dziś
2. ImionaJACEK2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTYKA2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ SEBASTIAN2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOŻA2020-10-06 do dziś
2. ImionaMARCIN BOLESŁAW2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOŻA2020-10-06 do dziś
2. ImionaJACEK2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTYKA2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ SEBASTIAN2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2020-10-06 do dziś
201 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2020-10-06 do dziś
301 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2020-10-06 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-10-06 do dziś
535 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-10-06 do dziś
635 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-10-06 do dziś
735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-10-06 do dziś
835 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2020-10-06 do dziś
935 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów