FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „KOZIOŁ” M.M. MICIUKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000863623
Numer REGON: 710424414
Numer NIP: 8241267157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513129/23/972]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „KOZIOŁ” M.M. MICIUKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2021-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WĘGROWSKI gmina ŁOCHÓW miejscowość ŁOCHÓW2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOCHÓW ulica UL. 1 MAJA nr domu 7 (II P.) kod pocztowy 07-130 poczta ŁOCHÓW kraj POLSKA 2021-04-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMICIUKIEWICZ@GMAIL.COM2021-04-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SKLEP.KASY-KOZIOL.PL2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 21 LIPCA 2020 ROKU2020-10-06 do dziś
25 LUTEGO 2021 ROKU, ZMIANA § 3, § 4, § 7, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-10-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „KOZIOŁ” S.C. DANUTA KOZŁOWSKA I SŁAWOMIR KOZŁOWSKI (NIP: 8241267157 REGON: 710424414) W SPÓŁKĘ JAWNĄ; UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 21.07.2020 R. W SPRAWIE O PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ SPÓŁKI CYWILNEJ WSPÓLNIKÓW: DANUTY KOZŁOWSKIEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W OPARCIU O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NIP 8241267163, REGON 142166319) ORAZ SŁAWOMIRA KOZŁOWSKIEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W OPARCIU O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NIP 824000854, REGON 142166220)2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „KOZIOŁ” S.C. DANUTA KOZŁOWSKA I SŁAWOMIR KOZŁOWSKI,2020-10-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-10-06 do dziś
5. Numer REGON7104244142020-10-06 do dziś
6. Numer NIP82412671572020-10-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICIUKIEWICZ2021-04-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2021-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-04-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICIUKIEWICZ2021-04-22 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICIUKIEWICZ2021-04-22 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICIUKIEWICZ2021-04-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2021-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-10-06 do dziś
226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2020-10-06 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-10-06 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-06 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-10-06 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-10-06 do dziś
795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2020-10-06 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-04-22 do dziś
947 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów