KFN UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863604
Numer REGON: 387239385
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/23810/20/358]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKFN UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MARIANA LANGIEWICZA nr domu 20 nr lokalu 9 kod pocztowy 61-502 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGESUNDERSENIOR@GMAIL.COM2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA DNIA 07.08.2020 R. PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ KLAUDIĄ KUBISZEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3589/20202020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKFN UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3867651372020-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000854898 2020-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKFN UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3867651372020-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000854898 2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-10-08 do dziś
288 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-10-08 do dziś
381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-10-08 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-10-08 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-10-08 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-10-08 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-10-08 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-08 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów