ATW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863580
Numer REGON: 015881300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/25716/20/805]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaATW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość MYSIADŁO2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSIADŁO ulica UL. TOPOLOWA nr domu 29 kod pocztowy 05-515 poczta MYSIADŁO kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.07.2020 R., NOTARIUSZ KATARZYNA BĄK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 238/2020.2020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ATW DEVELOPMENT AGNIESZKA 1 TADEUSZ WAJDEMAJER SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000278417) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ ATW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ATW DEVELOPMENT AGNIESZKA I TADEUSZ WAJDEMAJER SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 31-07-2020 R., REP. A NR 238/20202020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaATW DEVELOPMENT AGNIESZKA I TADEUSZ WAJDEMAJER, SPÓŁKA JAWNA2020-10-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000278417 2020-10-06 do dziś
5. Numer REGON0158813002020-10-06 do dziś
6. Numer NIP12310398992020-10-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863663542020-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000847442 2020-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAJDEMAJER2020-10-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAJDEMAJER2020-10-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STEFAN2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZM W SPÓŁCE JEST ATW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NUMER KRS: 0000847442). ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ATW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST ZARZĄD SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA (ATW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaATW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863663542020-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000847442 2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-10-06 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-10-06 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-10-06 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-06 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-06 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-06 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów