DM DEVELOPER ZAMŁYŃSKI I JAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000863448
Numer REGON: 387214971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/18119/20/608]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDM DEVELOPER ZAMŁYŃSKI I JAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina NIEMCE miejscowość CIECIERZYN2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość CIECIERZYN nr domu 92 D kod pocztowy 21-003 poczta CIECIERZYN kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDM.DOMMARZEN@GMAIL.COM2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.08.2020, REPERTORIUM A NR 3662/2020, NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE.2020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMŁYŃSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaADAM2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKIEWICZ2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, PRZY CZYM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50 000 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMŁYŃSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaADAM2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKIEWICZ2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-06 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-10-06 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-06 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów