PIK-TRANS TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000863407
Numer REGON: 383755990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17246/20/398]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 383755990 NIP 95525216642020-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIK-TRANS TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BORSUCZA nr domu 16 kod pocztowy 70-887 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPIOTR@PIKTRANS.PL2020-10-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PIKTRANS.PL2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2020 R., REP.A NR 3290/2020, NOTARIUSZ ROBERT MŁODOJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2020-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PIK-TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (KRS: 0000792775) Z DNIA 21-09-2020, PODJĘTA NA PODSTAWIE ART. 557 PAR. 1 I 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PIK-TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: PIK-TRANS TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA MŁODOJEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR: 3290/20202020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPIK-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000792775 2020-10-07 do dziś
5. Numer REGON3837559902020-10-07 do dziś
6. Numer NIP95525216642020-10-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANKIEWICZ2020-10-07 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego590.987,15 ZŁ2020-10-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego590.987,15 ZŁ2020-10-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-10-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANKIEWICZ2020-10-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego543.708,17 ZŁ2020-10-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego543.708,17 ZŁ2020-10-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-10-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIK-TRANS TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820102642020-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000761724 2020-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMOISTNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT.2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIK-TRANS TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820102642020-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000761724 2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-10-07 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-07 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-07 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-10-07 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-10-07 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-10-07 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-07 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-10-07 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów