INTELLEGO W.M. MATYJA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863309
Numer REGON: 021533846
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/32788/20/648]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021533846 NIP 89615189952020-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLEGO W.M. MATYJA SPÓŁKA JAWNA2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość ŚLĘZA2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚLĘZA ulica UL. SZYSZKOWA nr domu 4 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.09.2020 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY PAWŁA WŁODKOWICA 10 LUKA NUMER 17, REPERTORIUM A NR 1296/20202020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI INTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NUMER 7/2020 Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 ROKU OBJĘTEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ OBROCKĄ-WALUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. P.WŁODKOWICA 10 LOKAL 17, REPERTORIUM A NR 1296/20202020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000650035 2020-10-06 do dziś
5. Numer REGON0215338462020-10-06 do dziś
6. Numer NIP89615189952020-10-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD MATYJA2020-10-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2020-10-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9309060832020-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000192119 2020-10-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD MATYJA2020-10-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2020-10-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9309060832020-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000192119 2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-10-06 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-10-06 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2020-10-06 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-10-06 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów