FUNDACJA STALOWA HISTORIA

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000863215
Numer REGON: 387201230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/15419/20/698]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-10-05 do dziś
3. NazwaFUNDACJA STALOWA HISTORIA2020-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. KRESOWA nr domu 31D kod pocztowy 35-083 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.09.2020 R.2020-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ, SPRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU, O ILE SKŁAD ZARZĄDU JEST WIELOOSOBOWY.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2020-10-05 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2020-10-05 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNOWSKI2020-10-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPSKA2020-10-05 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2020-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy191 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2020-10-05 do dziś
291 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2020-10-05 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-10-05 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-05 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-05 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-05 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-05 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-05 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów