MENTAL HEALTH CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000863201
Numer REGON: 387240922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/24200/20/502]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMENTAL HEALTH CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy 30-012 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@MENTALHEALTHCENTER.PL2020-10-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MENTALHEALTHCENTER.PL2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.2020R., REP. A NR 2663/2020, NOTARIUSZ TADEUSZ CELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. BATOREGO 9/2, 32-020 WIELICZKA.2020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANTONI2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.650,00 ZŁ.2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYPYCH2020-10-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.700,00 ZŁ.2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARODA DĄBROWSKA2020-10-06 do dziś
2. ImionaANNA DANUTA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.650,00 ZŁ.2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDACZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIAZANIA I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), PRZY KTÓRYCH TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYPYCH2020-10-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANTONI2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-06 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-06 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-06 do dziś
472 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-10-06 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-10-06 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-06 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-06 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-10-06 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów