TOP BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-31 godz. 04:34:32
Numer KRS: 0000863198
Numer REGON: 387184595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-02
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9909/20/159]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOP BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2020-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. KOSTRZYŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.09.2020R. NOTARIUSZ KATARZYNA KŁUDKA - GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. REPERTORIUM „A” NR 5535/2020;2020-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABARKIEWICZ2020-10-02 do dziś
2. ImionaRENATA JUSTYNA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40.000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego40.000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.500,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.500,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOP BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3871728302020-10-02 do dziś
4. Numer KRS0000863087 2020-10-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA PREZES ZARZĄDU KATARZYNA ŻUK. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE ZACIĄGNIE ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOP BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3871728302020-10-02 do dziś
4. Numer KRS0000863087 2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2020-10-02 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-10-02 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-02 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-10-02 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-02 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-10-02 do dziś
720 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2020-10-02 do dziś
820 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów