MEDIA KONSTRUKCJE T.KOWALSKI, M.ZAJĄCZYŃSKA-KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863160
Numer REGON: 272884637
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-02
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/10468/20/547]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272884637 NIP 63110350092020-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDIA KONSTRUKCJE T.KOWALSKI, M.ZAJĄCZYŃSKA-KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA2020-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2020-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 44-101 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.07.2020 R.2020-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-10-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAJE NA PODSTAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ART. 26 § 4 K.S.H. NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ MEDIA KONSTRUKCJE T.KOWALSKI, M.ZAJĄCZYŃSKA-KOWALSKA SPÓŁKA CYWILNA, REGON: 272884637, NIP: 6311035009 Z DNIA 21 LIPCA 2020 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. MARTA ZAJĄCZYŃSKA-KOWALSKA, NIP: 6311038321, REGON: 272094817, 2. TOMASZ KOWALSKI NIP: 6311045338, REGON: 278150385.2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMEDIA KONSTRUKCJE T.KOWALSKI, M.ZAJĄCZYŃSKA-KOWALSKA, SPÓŁKA CYWILNA2020-10-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-10-02 do dziś
5. Numer REGON2728846372020-10-02 do dziś
6. Numer NIP63110350092020-10-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZYŃSKA KOWALSKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaMARTA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZYŃSKA KOWALSKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaMARTA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2020-10-02 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-10-02 do dziś
325 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2020-10-02 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-02 do dziś
531 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2020-10-02 do dziś
631 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2020-10-02 do dziś
731 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-10-02 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-10-02 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów