DIFINITY M.PODULKA, M.MUSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863131
Numer REGON: 387183584
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-02
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/32793/20/964]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDIFINITY M.PODULKA, M.MUSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA2020-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2020-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. OGRODOWA nr domu 54A nr lokalu 1 kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2020-10-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DIFITY.PL2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.09.2020R.2020-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODULKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaMARTA MONIKA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaMAJA ELŻBIETA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODULKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaMARTA MONIKA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaMAJA ELŻBIETA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-02 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-10-02 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-02 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-10-02 do dziś
547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-02 do dziś
647 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-02 do dziś
747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-02 do dziś
847 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-02 do dziś
947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów