POLSKI INSTYTUT FASD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000863112
Numer REGON: 387184075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-02
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/6099/20/926]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLSKI INSTYTUT FASD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2020-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość CIESZYN ulica UL. MENNICZA nr domu 1 nr lokalu 108B kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA 2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 2410/2020, NOTARIUSZ MICHALINA BRACHACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE, UL. INŻ. JÓZEFA KIEDRONIA 1/32020-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA FASCYNUJĄCY ŚWIAT DZIECKA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694106052020-10-02 do dziś
4. Numer KRS0000717094 2020-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU I PROKURENTA.2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWIEC2020-10-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ ALEKSANDER2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOMASTKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ TOMASZ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOKŁOSA2020-10-02 do dziś
2. ImionaSYLWIA BARBARA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKIEREŚ2020-10-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
21. NazwiskoGORYCZKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaKARINA HELENA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
31. NazwiskoKUCHEJDA2020-10-02 do dziś
2. ImionaMAGDALENA HELENA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
41. NazwiskoCZEPCZAR FIGIELSKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaEWELINA ELŻBIETA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
51. NazwiskoKOZIK2020-10-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PRZEMYSŁAW2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-02 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-02 do dziś
358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2020-10-02 do dziś
486 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-10-02 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2020-10-02 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-10-02 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-10-02 do dziś
872 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-10-02 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów