PLATINUM INVESTMENT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-31 godz. 04:34:32
Numer KRS: 0000863065
Numer REGON: 240180128
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19301/20/352]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240180128 NIP 64316861172020-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPLATINUM INVESTMENT SPÓŁKA JAWNA2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 223C nr lokalu 5 kod pocztowy 40-600 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2020R. NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, REP. A NR 5637/20202020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PLATINUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ PLATINUM INVESTMENT SPÓŁKA JAWNA(SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) W TRYBIE ART.551 I NAST. ORAZ ART.575 I NAST.KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PLATINUM INVESTMENT SP. Z O.O. Z DNIA 28.08.2020R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2020R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MICHALEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. DĄBRÓWKI NUMER 15/1, REP. A 5637/20202020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPLATINUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-10-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000241200 2020-10-08 do dziś
5. Numer REGON2401801282020-10-08 do dziś
6. Numer NIP64316861172020-10-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK2020-10-08 do dziś
2. ImionaEWA WERONIKA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBOWICZ2020-10-08 do dziś
2. ImionaANNA SŁAWOMIR2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK SZLADEWSKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaBOGNA ZUZANNA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST WYŁĄCZNIE JEDEN WSPÓLNIK-EWA CIEŚLIK. POZOSTALI WSPÓLNICY SĄ WYŁĄCZENI OD REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK2020-10-08 do dziś
2. ImionaEWA WERONIKA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-08 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-10-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-08 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów