FUNDACJA SOS DLA WYŻŁÓW

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000863056
Numer REGON: 387244506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/16535/20/908]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-10-08 do dziś
3. NazwaFUNDACJA SOS DLA WYŻŁÓW2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. DĘBOWA nr domu 21 kod pocztowy 41-923 poczta BYTOM kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejATI.WANEZI@OP.PL;SABIK76@INTERIA.PL2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA STATUTU 4 CZERWIEC 2020R. 1.09.2020R. ZMIENIONO PAR.5 UST.1.2020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA FUNDACJI JEST JEDNOOSOBOWA. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ W IMIENIU I NA RZECZ FUNDACJI.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKALSKA PANAŚ2020-10-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOKISZ2020-10-08 do dziś
2. ImionaSABINA IZABELA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRELA2020-10-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA RENATA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERŚCIŃSKA2020-10-08 do dziś
2. ImionaSONIA LIDIA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-10-08 do dziś
272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-10-08 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-08 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-08 do dziś
575 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2020-10-08 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów