OLCHOWY GOŚCINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000863032
Numer REGON: 080236252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-01
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9805/20/454]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080236252 NIP 97309363802020-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOLCHOWY GOŚCINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2020-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. KUPIECKA nr domu 23 kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2020-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.09.2020R., NOTARIUSZ MONIKA ZAPILAJ-BAZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM „A” NR 4649/20202020-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU OŚWIADCZENIA WSPÓLNIKÓW OLCHOWY GOŚCINIEC R. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 18.09.2020R O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI OLCHOWY GOŚNINIEC R. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA W OLCHOWY GOŚCINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 18.09.2020R., NOTARIUSZ MONIKA ZAPILAJ-BAZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 4649/20202020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaOLCHOWY GOŚCINIEC R. WALCZAK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2020-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000297019 2020-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2020-10-01 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-10-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-10-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-10-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHOWY GOŚCINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3822746842020-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000766168 2020-10-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHOWY GOŚCINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3822746842020-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000766168 2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-01 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-10-01 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2020-10-01 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-10-01 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-10-01 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-10-01 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-10-01 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-10-01 do dziś
910 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów