MAGIC.PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862987
Numer REGON: 387216734
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-02
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/46816/20/991]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAGIC.PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JURIJA GAGARINA nr domu 33 nr lokalu 11 kod pocztowy 00-753 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.09.2020 R., MAGDALENA SIKORSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1609/20202020-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIC.PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3869284092020-10-02 do dziś
4. Numer KRS0000856666 2020-10-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALIŃSKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaPIOTR SEBASTIAN2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRACZYK2020-10-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERG2020-10-02 do dziś
2. ImionaANDREW GEORGE2020-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA MAGIC.PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA MAGIC.PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE/PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMTARIUSZA WCHODZĄ: PIOTR SEBASTIAN KALIŃSKI NR PESEL 83042906592 - PREZES ZARZĄDU, MACIEJ TRACZYK NR PESEL 77120900994 - CZŁONEK ZARZĄDU. WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZ MOZĘ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA, W TYM JAKO PROKURENT. POWOŁANIE PROKURENTA WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI MA WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZ. WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, TO JEST W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA LUB SPEŁNIONEGO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), POTRZEBNA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIC. PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3869284092020-10-02 do dziś
4. Numer KRS0000856666 2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-02 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-10-02 do dziś
362 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-10-02 do dziś
462 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-10-02 do dziś
573 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-10-02 do dziś
673 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-02 do dziś
771 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-10-02 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-02 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów