GRUPA K-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862981
Numer REGON: 387176325
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-01
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/17647/20/203]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA K-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość SZALEJÓW GÓRNY2020-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SZALEJÓW GÓRNY nr domu 94 kod pocztowy 57-314 poczta SZALEJÓW GÓRNY kraj POLSKA 2020-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.07.2020 R., NOTARIUSZ URSZULA MAKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU PRZY UL. BOHATERÓW GETTA NR 1, REP. A NR 5743/20202020-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2020-10-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-10-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2020-10-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2020-10-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaK-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3843953862020-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000804125 2020-10-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SAMODZIELNIE JEST WSPÓLNIK GRUPA K-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI. UPRAWNOIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST RÓWNIEŻ PROKURENT - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaK-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3843953862020-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000804125 2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRAK2020-10-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-10-01 do dziś
242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2020-10-01 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-01 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-01 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-10-01 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-10-01 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-01 do dziś
842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2020-10-01 do dziś
942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów