AZE TER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862980
Numer REGON: 385675449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/31860/20/828]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 385675449 NIP 89615934712020-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAZE TER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość KRÓLIKOWICE2020-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRÓLIKOWICE ulica UL. DŁUGA nr domu 29 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.07.2020 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 14, REP. A NR 3785/2020.2020-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAZE TER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ AZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 551 § 1 K.S.H. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NZW AZE SP. Z O.O. DNIA 23.07.2020 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 14, REP. A NR 3785/2020.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000828944 2020-10-05 do dziś
5. Numer REGON3856754492020-10-05 do dziś
6. Numer NIP89615934712020-10-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABRZYK2020-10-05 do dziś
2. ImionaKAMILA BEATA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej30.000,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.658.853,05 ZŁ2020-10-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.658.853,05 ZŁ2020-10-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAZE TER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849063322020-10-05 do dziś
4. Numer KRS0000814763 2020-10-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SPÓŁCE POD FIRMĄ AZE TER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRÓLIKOWICACH (KOMPLEMENTARIUSZ). KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁA PRZEZ SWOICH PRZEDSTAWICIELI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI OKREŚLONYM W UMOWIE SPÓŁKI AZE TER SP. Z O.O.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAZE TER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849063322020-10-05 do dziś
4. Numer KRS0000814763 2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-05 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-05 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-05 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów