PARTWORK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862978
Numer REGON: 380970942
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-01
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23160/20/256]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPARTWORK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MIECHOWSKI gmina MIECHÓW miejscowość MIECHÓW2020-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość MIECHÓW ulica UL. MARII KONOPNICKIEJ nr domu 5 kod pocztowy 32-200 poczta MIECHÓW kraj POLSKA 2020-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.08.2020, REP. A NR 9734/2020, NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH, PL. WSPÓLNOTY 1.2020-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.08.2020R, REP. A NR 9734/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZYCACH, PL. WSPÓLNOTY 1 WRAZ Z ZAWIADOMIENIEM O ZAREJESTROWANYM ELEKTRONICZNYM DOKUMENCIE NOTARIALNYM Z 19.08.2020, REP.N RW47-00002-25676.2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCGO COMPANY, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000744119 2020-10-01 do dziś
5. Numer REGON3809709422020-10-01 do dziś
6. Numer NIP67516573302020-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTWORK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861685592020-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000843896 2020-10-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYTŁA2020-10-01 do dziś
2. ImionaADAM2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.000,00 ZŁ.2020-10-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ.2020-10-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 ZŁ.2020-10-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERLICKI2020-10-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SYLWESTER2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.000,00 ZŁ.2020-10-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ.2020-10-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 ZŁ.2020-10-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA I UMOWĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA.2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTWORK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861685592020-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000843896 2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2020-10-01 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-10-01 do dziś
381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-10-01 do dziś
423 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2020-10-01 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-10-01 do dziś
616 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2020-10-01 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-01 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-10-01 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów