CHEMIA BOMAR E. MARCINIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000862964
Numer REGON: 383644031
Numer NIP: 7471914915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4509/21/403]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 383644031 NIP 74719149152020-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCHEMIA BOMAR E. MARCINIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina LEWIN BRZESKI miejscowość CHRÓŚCINA2020-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRÓŚCINA nr domu 6C kod pocztowy 49-345 poczta SKOROGOSZCZ kraj POLSKA 2020-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.08.2020R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JAKUB BORUCH ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA KAMILA KOZINĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH, REP. A NR 2480/2020, 24.09.2020R., NOTARIUSZ KAMIL KOZINA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH , REP. A NR 2815/2020 - ZMIANA §8 UST.22020-10-01 do dziś
226.04.2021R., NOTARIUSZ KAMIL KOZINA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, REP. A NR 1087/2021 - ZMIANA §2, §7, §11 UST.2, §16 UST.1, §17 UST.22021-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHEMIA-BOMAR EDWARD MARCINIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHRÓŚCINIE (KRS 0000790665, NIP: 7471914915), W SPÓŁKĘ BOMAR CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W CHRÓŚCINIE; JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 2 Z DNIA 26.08.2020R., NA PODSTAWIE ART. 563 KSH, PODJĘTA W OBECNOŚCI ZASTĘPCY NOTARIALNEGO JAKUBA BORUCHA, ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZA KAMILA KOZINĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH, REP. A NR 2480/20202020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCHEMIA-BOMAR EDWARD MARCINIAK, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000790665 2020-10-01 do dziś
5. Numer REGON3836440312020-10-01 do dziś
6. Numer NIP74719149152020-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2021-06-17 do dziś
2. ImionaEDWARD JERZY2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-06-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMAR CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847075102021-06-17 do dziś
4. Numer KRS0000810780 2021-06-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-06-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500,00 ZŁ2021-06-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-06-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-06-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-06-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2021-06-17 do dziś
2. ImionaEDWARD JERZY2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2020-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2020-10-01 do dziś
220 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2020-10-01 do dziś
320 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2020-10-01 do dziś
420 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-01 do dziś
522 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-10-01 do dziś
629 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-01 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-10-01 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-01 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów