„VITRE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000862952
Numer REGON: 387264762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/30441/20/112]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„VITRE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2020-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OTWOCK ulica UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY nr domu 17 nr lokalu 15 kod pocztowy 05-409 poczta OTWOCK kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.02.2020 R., NOTARIUSZ PIOTR WOŁKOWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, REP. A NR 407/2020.2020-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOSZA2020-10-07 do dziś
2. ImionaFILIP MARCIN2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZYK2020-10-07 do dziś
2. ImionaROBERT MAREK2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVITRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2020-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ TO JEST DZIAŁAJĄCY W JEGO IMIENIU UPRAWNIENI DO JEGO REPREZENTACJI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ALBO USTANOWIONY W TYM CELU PROKURENT SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU FILIP MARCIN MIKOSZA I ROBERT MAREK ŁUSZCZYK2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVITRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-10-07 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-10-07 do dziś
352 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-10-07 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-07 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-10-07 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-10-07 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-10-07 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-07 do dziś
977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów