MEDIGA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY KARINA HADRIAN-PRZYBYŁA I TOMASZ PRZYBYŁA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862940
Numer REGON: 387172729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/23449/20/526]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDIGA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY KARINA HADRIAN-PRZYBYŁA I TOMASZ PRZYBYŁA2020-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JANUSZA MEISSNERA nr domu 2A nr lokalu U1 kod pocztowy 60-408 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-10-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPOCZTA@MEDIGA.EU2020-10-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MEDIGA.EU2020-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ ZAWARTA W DNIU 25.06.2020 R.2020-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoHADRIAN PRZYBYŁA2020-10-01 do dziś
2. ImionaKARINA ANNA2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-10-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-01 do dziś
2
1. NazwiskoPRZYBYŁA2020-10-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ CZESŁAW2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-10-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁA2020-10-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ CZESŁAW2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADRIAN PRZYBYŁA2020-10-01 do dziś
2. ImionaKARINA ANNA2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów