INWEST BISTRO II - STAROGARD GDAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862910
Numer REGON: 221502271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-01
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/15344/20/555]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221502271 NIP 59222557802020-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINWEST BISTRO II - STAROGARD GDAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina SKÓRCZ miejscowość SKÓRCZ2020-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRCZ ulica UL. GŁÓWNA nr domu 42 kod pocztowy 83-220 poczta SKÓRCZ kraj POLSKA 2020-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 12095/2020 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, UL. KOŚCIUSZKI 35/42020-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE INWEST BISTRO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - STAROGARD GDAŃSKI SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ (NR KRS 0000394504) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ INWEST BISTRO II - STAROGARD GDAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1 Z 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU, ZA ZGODĄ KOMPLEMENTARIUSZA; AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 12095 NA ROK 2020 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1 Z 18 WRZEŚNIA 2020 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 12362 NA ROK 2020 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2020 ROKU NOTARIUSZ JANINY CIECHANOWSKIEJ, DZIAŁAJĄCEJ JAKO ZASTĘPCA NOT. PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„INWEST BISTRO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - STAROGARD GDAŃSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,2020-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000394504 2020-10-01 do dziś
5. Numer REGON2215022712020-10-01 do dziś
6. Numer NIP59222557802020-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIPOPEMA 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1412718472020-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH2020-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100050,00 ZŁ2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSICKA2020-10-01 do dziś
2. ImionaIZABELA RENATA2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów