DINERS CLUB SC, S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862909
Numer REGON: 387217722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/55956/20/312]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-10-02 do dziś
3. NazwaDINERS CLUB SC, S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE2020-10-02 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejDINERS CLUB CS SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENUM2020-10-02 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoOBCHODNU REGISTER 18227 OKRESNY SUD BRATISLAVA I (SĄD REJONOWY/POWIATOWY BRATYSŁAWA I)2020-10-02 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO REPUBLIKI SŁOWACJI2020-10-02 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-02 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-02 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. SENATORSKA nr domu 12 kod pocztowy 00-082 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-02 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj SŁOWACJA jednostka podziału terytorialnego GMINA BRATYSŁAWA (KRAJ BRATYSŁAWSKI) miejscowość BRATYSŁAWA ulica NAM. SLOBODY nr domu 11 nr lokalu kod pocztowy 811 06 poczta BRATYSŁAWA 2020-10-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRENNER2020-10-02 do dziś
SCHROLL2020-10-02 do dziś
MENADŻEROWIE2020-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyNIKOLAUS2020-10-02 do dziś
PETER2020-10-02 do dziś
DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ MENADŻEROWIE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2020-10-02 do dziś
5. IgnorujMENADŻER2020-10-02 do dziś
MENADŻER2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZÜCS2020-10-02 do dziś
2. ImionaRADOSLAV2020-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymMENADŻER2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLERCH2020-10-02 do dziś
2. ImionaMARIYA2020-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAINZNER2020-10-02 do dziś
2. ImionaKARL2020-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRDY2020-10-02 do dziś
2. ImionaSABINE2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoPOMIANOWSKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-02 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-10-02 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-10-02 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-02 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów