BTQ SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862882
Numer REGON: 364535970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/14653/20/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 364535970 NIP 63428647412020-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBTQ SPÓŁKA AKCYJNA2020-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 34 kod pocztowy 40-062 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.05.2020R.,REPERTORIUM A NUMER 2049/2020N, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ALEI WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO NR 1A.2020-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2020-10-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI BI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - BTQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) W TRYBIE ART. 551 I NAST. ORAZ ART. 577 I NAST. K.S.H. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 12 MAJA 2020R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA (AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 MAJA 2020R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY AL. WALENTEGO ROZDZIEŃSKIEGO 1 A, REPERTORIUM A NR 2049/2020).2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000620137 2020-10-07 do dziś
5. Numer REGON3645359702020-10-07 do dziś
6. Numer NIP63428647412020-10-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1350000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1350000002020-10-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,01 ZŁ2020-10-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1350000,00 ZŁ2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-10-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii352020-10-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-10-07 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2020-10-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7002020-10-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane700 AKCJI NIEMYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, ZGODNIE ZPUNKTEM 4.1 (B) STATUTU2020-10-07 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2020-10-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1349992652020-10-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane134.999.265 AKCJI NIEMYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY,ZGODNIE Z PUNKTEM 4.1 (C) STATUTU2020-10-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-10-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DOSKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURCZYK2020-10-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaJOLANTA EWA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJURCZYK2020-10-07 do dziś
2. ImionaJAN2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
21. NazwiskoJURCZYK2020-10-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ MIKOŁAJ2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
31. NazwiskoJURCZYK2020-10-07 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
41. NazwiskoJURCZYK2020-10-07 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN AMADEUSZ2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
51. NazwiskoJURCZYK2020-10-07 do dziś
2. ImionaRENATA JUSTYNA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
61. NazwiskoZAWISZA2020-10-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BARBARA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
71. NazwiskoOSTRZEWSKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-10-07 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-07 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2020-10-07 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-07 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-07 do dziś
764 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2020-10-07 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-07 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów