NOWY IMIELIN NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000862805
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38779/20/154]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 383228025 NIP 95124874062020-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNOWY IMIELIN NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FILIPINY PŁASKOWICKIEJ nr domu 46 nr lokalu U 9 kod pocztowy 02-778 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.08.2020 R., NOTARIUSZ DOROTA TYCZYŃSKA-GRZESZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3518/2020.2020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI NOWY IMIELIN NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA W SPÓŁKĘ NOWY IMIELIN NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁĄ NR Z DNIA 4 SIERPNIA 2020 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOWY IMIELIN NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA, REP. A NR 3518/20202020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNOWY IMIELIN NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA,2020-10-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000794467 2020-10-06 do dziś
5. Numer REGON3832280252020-10-06 do dziś
6. Numer NIP95124874062020-10-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANEK2020-10-06 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁOTYCH2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNASIŁOWSKA2020-10-06 do dziś
2. ImionaIZABELA LIWIA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1401783822020-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000237258 2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ DLA SPÓŁKI PROKURĘ I POWOŁAĆ PROKURENTA.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANEK2020-10-06 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-06 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów