FUNDACJA JUDYTOWA PRZYSTAŃ

Stan na dzień 2020-10-31 godz. 04:34:32
Numer KRS: 0000862715
Numer REGON: 387263946
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24945/20/498]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-10-07 do dziś
3. NazwaFUNDACJA JUDYTOWA PRZYSTAŃ2020-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina NOWA SUCHA miejscowość NOWY BIAŁYNIN2020-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY BIAŁYNIN nr domu 43 kod pocztowy 96-513 poczta NOWA SUCHA kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJUDYTOWAPRZYSTAN@GMAIL.COM2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY W DNIU 19.09.2020 R,2020-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIENI SĄ: W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOANNA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIŁAT RESZKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaTERESA STANISŁAWA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABIELSKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYCZÓŁKOWSKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA SYLWIA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASUSKA KALIŚ2020-10-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLCZYŃSKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaSYLWIA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy175 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2020-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT2020-10-07 do dziś
247 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2020-10-07 do dziś
347 48 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW2020-10-07 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-07 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-10-07 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-07 do dziś
785 60 Z PROWADZENIE I ORGANIZACJA ODPŁATNYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU WETERYNARII, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI2020-10-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów