PAŁAC WODZICKICH PASEK, WŁUDARZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862661
Numer REGON: 380079760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21452/20/898]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 380079760 NIP 67516458122020-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPAŁAC WODZICKICH PASEK, WŁUDARZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. AUGUSTIAŃSKA nr domu 24 nr lokalu LU1 kod pocztowy 30-064 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.07.2020 R., AGNIESZKA MAZUR KUŁAKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 5337/2020.2020-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA PAŁAC WODZICKICH PASEK, WŁUDARZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA PAŁAC WODZICKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PAŁAC WODZICKICH SP. Z O.O. O PRZEKSZTAŁCENIU, PODJĘTEJ W DNIU 14 LIPCA 2020 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ MAZUR KUŁAKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 5337/2020.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPAŁAC WODZICKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000730028 2020-10-05 do dziś
5. Numer REGON3800797602020-10-05 do dziś
6. Numer NIP67516458122020-10-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1225354362020-10-05 do dziś
4. Numer KRS0000414315 2020-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁUDARZ2020-10-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASEK2020-10-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASEK2020-10-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY TOMASZ PASEK ORAZ PIOTR WŁUDARZ I ICH REPREZENTACJA JEST WSPÓLNA, ZAŚ POZOSTALI WSPÓLNICY WYŁĄCZENI SĄ OD REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASEK2020-10-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁUDARZ2020-10-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-05 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-10-05 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-10-05 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-10-05 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-10-05 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-10-05 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-10-05 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-10-05 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów