LABORATORIUM BADAWCZE ELEKTROTECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000862531
Numer REGON: 387158698
Numer NIP: 8161711058
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499629/23/630]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BADAWCZE ELEKTROTECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LEŻAJSKI gmina LEŻAJSK miejscowość LEŻAJSK2020-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość LEŻAJSK ulica UL. FABRYCZNA nr domu 2 kod pocztowy 37-300 poczta LEŻAJSK kraj POLSKA 2020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLABORATORIUM BADAWCZE ELEKTROTECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ2021-06-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina TARNÓW miejscowość WOLA RZĘDZIŃSKA2021-06-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WOLA RZĘDZIŃSKA nr domu 297A kod pocztowy 33-150 poczta WOLA RZĘDZIŃSKA kraj POLSKA 2021-06-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.08.2020 R., REP. A NR 6306/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH MYCEK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY2020-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODAŃ2020-09-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JACEK2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2020-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODAŃ2020-09-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JACEK2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy194 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2020-09-30 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-09-30 do dziś
327 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2020-09-30 do dziś
427 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2020-09-30 do dziś
522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-09-30 do dziś
625 73 PRODUKCJA NARZĘDZI2020-09-30 do dziś
746 76 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2020-09-30 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-09-30 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2022 okres OD 30.09.2020 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.09.2020 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów