FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURALNEGO RODZIN, DZIECI, OSÓB STARSZYCH „EMAUS”

Stan na dzień 2021-01-21 godz. 14:16:11
Numer KRS: 0000862508
Numer REGON: 387246623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/6366/20/63]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-10-07 do dziś
3. NazwaFUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURALNEGO RODZIN, DZIECI, OSÓB STARSZYCH „EMAUS”2020-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2020-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. POLNA nr domu 8K nr lokalu 36 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.08.2020 R.2020-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNOWICZ2020-10-07 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ FABIAN2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYŻYKOWSKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaMARTA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORNIK2020-10-07 do dziś
2. ImionaNORBERT PIOTR2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2020-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2020-10-07 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-10-07 do dziś
316 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2020-10-07 do dziś
416 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2020-10-07 do dziś
532 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2020-10-07 do dziś
623 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2020-10-07 do dziś
723 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2020-10-07 do dziś
832 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2020-10-07 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów