BULWARY KSIĄŻĘCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000862422
Numer REGON: 387146235
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-12-09
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/34830/20/78]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULWARY KSIĄŻĘCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ZWYCIĘSKA nr domu 41 kod pocztowy 53-033 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.09.2020 R.2020-09-29 do dziś
205.10.2020 R., REP. A NR 5099/2020, NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ WOJTYLAK EWELINA SUCHARSKA-KROM S.C. WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 39 LOK.5 - UCHYLONO CAŁĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO NOWE BRZMIENIE2020-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWAN2020-09-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2020-09-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RAFAŁ2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKI2020-12-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2020-12-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900 (DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-09 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2020-12-09 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE CZŁONKA ZARZĄDU A I CZŁONKA ZARZĄDU B2020-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIEWICZ2020-12-09 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU B2020-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2020-12-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU A2020-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-29 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2020-09-29 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów