BUDGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000862325
Numer REGON: 387128214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9756/20/359]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2020-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica JĘDRZYCHOWSKA nr domu 20D kod pocztowy 65-385 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KÓRNIK2020-09-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość KÓRNIK2020-09-28 do dziś
3. Adresmiejscowość KÓRNIK ulica POZNAŃSKA nr domu 96 kod pocztowy 62-035 poczta KÓRNIK kraj POLSKA 2020-09-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2020 R.2020-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVYNOHRADOVA2020-09-28 do dziś
2. ImionaNATALIIA2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN2020-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVYNOHRADOV2020-09-28 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN2020-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVYNOHRADOVA2020-09-28 do dziś
2. ImionaNATALIIA2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVYNOHRADOV2020-09-28 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2020-09-28 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-09-28 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-09-28 do dziś
436 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-09-28 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-09-28 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-09-28 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-09-28 do dziś
847 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-28 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów