ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000862121
Numer REGON: 271865320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19637/20/24]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271865320 NIP 63400164922020-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO nr domu 71 kod pocztowy 40-161 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.09.2020R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 2, REP. A NR 7020/20202020-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZAŁCONA) W TRYBIE ART.551 I NAST. ORAZ ART.577 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR S.A. Z DNIA 14.07.2020R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.07.2020R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CZUKA (CZUK) Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 2, REP. A NR 5537/20202020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR, SPÓŁKA AKCYJNA2020-11-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000084281 2020-11-16 do dziś
5. Numer REGON2718653202020-11-16 do dziś
6. Numer NIP63400164922020-11-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIGORST GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2729336202020-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000225480 2020-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały147.780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.778.000,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego16228000,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUGLEJ2020-11-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON690501034392020-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-11-16 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-11-16 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-11-16 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-11-16 do dziś
566 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2020-11-16 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-16 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-16 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-11-16 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów